Ambiorix in Togeren

Fondclub Ambiorix

De Vrede Tongeren

Logo van De Vrede Tongeren
NieuwsDocumentenUitslagenFoto'sLinksContact

#hits: 77789 (/134307, totaal 61)

Welkom!

Duivenvereniging "Fondclub Ambiorix".
Lees hieronder de nieuwsberichten, of vind meer over onze club op andere pagina's via de links hierboven.
Foto's van de kampioenen van 2019 zijn te vinden onde de "Foto's" pagina via de link hierboven. De uitslagen van kampioenschappen zijn te vinden onder "Documenten".
Er staan foto's van het beveiligde lokaal op deze site. Zie Foto's.

Ga terug naar alle berichten...

KBDB Provinciale Entiteit Limburg Provinciaal Sportreglement 2019

 
www.kbdb.be
Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond
Vereniging zonder winstoogmerk
Samen met de reglementen en voorschriften van het Nationaal Sportreglement van de KBDB zijn volgende schikkingen van toepassing voor alle verenigingen en liefhebbers van de provinciale entiteit Limburg van de KBDB
Uitzonderingen kunnen alleen toegestaan worden door het Provinciaal Comité aan verenigingen en verbonden die vanwege het Provinciaal Comité de toelating hebben verkregen om voor bepaalde vluchten een samenspel aan te gaan met verenigingen of verbonden van andere provincies. Deze uitzonderingen gelden uitsluitend voor deze welbepaalde vluchten.
Artikel 1.
Het officieel programma wordt opgesteld door het Provinciaal Comité.
Artikel 2.
Het programma en de organisatie van de provinciale vluchten wordt opgesteld door het Provinciaal Comité.
Artikel 3.
a. Vanaf de 1ste vlucht van het officieel programma moeten vluchten voor oude en/of jaarse duiven worden ingericht overeenkomstig artikel 8 van het nationaal sportreglement.
b. Vanaf de eerste vlucht van de 2de reeks jonge duiven mogen afzonderlijke vrije dubbelingen voor jonge duiven voorzien van een speciale ring ingericht worden en enkel en alleen voor deze reeks. Deze speciale ring wordt door de afdeling afgeleverd vanaf 15 maart. De 4de reeks jonge duiven moeten eerst in de hoofdcategorie vliegen, zijnde “jonge duiven” of eventueel “alles samen” (vanaf het 3de weekend van september.)
c. Vanaf het derde weekend van september mogen alle duiven in één wedstrijd samengevoegd worden.
d. Vanaf 15 september tot en met de datum voorzien in artikel 11 van het Nationaal Sportreglement mogen Belgiëvluchten ingericht worden op zaterdag of zondag (niet beide) met vrij te bepalen straal.
e. Op de feestdagen mag één snelheidsvlucht ingericht worden, met vrij te bepalen straal. Oude, jaarse en jonge duiven worden samen gelost.
f. Op de kermisweekdagvlucht, niet vallend op zaterdag of zondag, mag één Belgiëvlucht ingericht worden, met vrij te bepalen straal. Oude, jaarse en jonge duiven worden samen gelost.
g. Midweekvluchten met vrij te bepalen straal, kunnen in de maanden juni, juli en augustus ingericht worden met lossing op woensdag. Deze vluchten vallen onder toepassing van de provinciale en nationale reglementering. Eventuele taksen verbonden aan deze vluchten vallen integraal ten laste van de inrichter.
Artikel 4.
Voor de snelheids- en de kleine halve fondvluchten worden de gewesten bepaald door het Provinciaal Comité. Artikel 5a.
De deelnemingszones moeten uitgedrukt worden in gemeenten, deelgemeenten of belangrijke gehuchten, overeenkomstig de lijst met de “officiële indeling van de gemeenten, deelgemeenten en enkele belangrijke gehuchten in gewesten” die jaarlijks door het provinciaal comité ter beschikking wordt gesteld van de verenigingen..
De maximum deelnemingszone die toegepast mag worden :
• Voor de snelheids- en de halve fondvluchten is de straal beperkt tot het gewest eventueel uitgebreid met één of meer aan het gewest aanpalende deelgemeenten, waar geen vereniging gevestigd is.
• Voor de provinciale vluchten is de straal beperkt tot de provincie.
Het Provinciaal Comité is bevoegd om samenspelen over de grenzen van de gewesten heen, uit aanpalende fusiegemeenten, goed te keuren, telkens voor de duur van één jaar.
In dergelijk geval wordt de kleinste vereniging of groep van verenigingen gevoegd bij het gewest waartoe de grootste vereniging of groep van verenigingen behoort, en dit op basis van het aantal hoklijsten van afgelopen
KBDB Provinciale Entiteit Limburg
www.kbdb.be
Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond
Vereniging zonder winstoogmerk
speelseizoen. Wat betreft de deelnemingszone zullen enkel deelgemeenten, waar geen vereniging gevestigd is en die aanpalen aan de deelgemeente(n) van de vereniging(en) die overgaat (overgaan) naar een andere gewest, mee opgenomen kunnen worden.
Bij overgang van een vereniging naar een ander gewest ingevolge samenspel behouden de liefhebbers van die vereniging het recht om te blijven spelen in hun oorspronkelijk gewest voor zover ze in de deelnemingszone opgenomen zijn.
Mits akkoord van de betrokken verenigingen kan de straal van bepaalde verenigingen over de grenzen van het gewest heen door het Provinciaal Comité goedgekeurd worden.
Artikel 5b Een vereniging X die haar straal uitbreidt over (een) andere provincie(s) dient zich in de andere provincie(s) te beperken tot de deelgemeente(n) waar geen vereniging gevestigd is en die aanpalend is/zijn aan de gemeente waar de alleen spelende vereniging X of de hoofdvereniging van het samenspel waarvan de vereniging X deel uit maakt, gevestigd is. (hoofdvereniging = met meeste hoklijsten ) Bovenstaande alinea is niet van toepassing indien er een akkoord is met de betrokken provinciale entiteit(en). Van het moment dat het een samenspel betreft van één of meerdere verenigingen van een provinciale entiteit waar geen akkoord mee is en één of meerdere verenigingen van een provinciale entiteit waar wel een akkoord mee is, is bovenstaande eerste alinea terug van toepassing.
Artikel 6
Wanneer voor de snelheids- en de kleine halve fondvluchten een vereniging of verbond beslist één of meerdere andere verenigingen behorend tot hetzelfde gewest niet in haar samenspel op te nemen, dan is het niet toegelaten de gemeenten (of deelgemeenten) waar de geweigerde maatschappij(en) gevestigd is (zijn) in haar speelkring op te nemen.
De geweigerde vereniging moet kunnen bewijzen dat zij het samenspel schriftelijk heeft aangevraagd.
Uitzonderingen op dit principe kunnen enkel door het Provinciaal Comiteit toegestaan worden.
Artikel 7.
Het Provinciaal Comité bepaalt de wijze van lossing, de lossingsuren en de lossingsplaatsen.
Artikel 8.
Wanneer de duiven voor prijskampen de tweede dag nog moeten ingehouden worden wegens slechte weersomstandigheden dan gelden volgende richtlijnen :
a. voor de snelheidsvluchten en halve fondvluchten In hoger vermelde omstandigheden mag de inrichter (hoofdbestuur van de vereniging of het hoofdbestuur van het verbond ingeval van samenspelend verbond) de tweede vluchtdag vanaf het uur voorzien in artikel 52 van het Nationaal Sportreglement één van volgende beslissingen nemen :
• de wedstrijd uitstellen
• de wedstrijd afgelasten
• uitwijken naar een andere erkende lossingsplaats conform art 52 § 5.
b. voor de provinciale vluchten De provinciale bestuursraad zal de tweede vluchtdag vanaf 10 uur beslissen over het afgelasten van de vlucht of het uitstellen van de lossing.
Het terugbezorgen aan de deelnemers van niet geloste duiven gebeurt overeenkomstig de door de betrokken inrichters (hoofdbestuur van de vereniging of hoofdbestuur van het verbond in geval van samenspelend verbond) verstrekte onderrichtingen aan de vergezeller en dit voor de aanvang van het seizoen.
Bij afgelasting van één wedstrijd of uitwijking naar een andere niet gelijkaardige lossingsplaats, in gevolge slechte weersomstandigheden, komen al de gelijkaardige wedstrijden van die dag uit het modelprogramma niet in aanmerking voor de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen.
KBDB Provinciale Entiteit Limburg
www.kbdb.be
Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond
Vereniging zonder winstoogmerk
Artikel 9.
Vrije dubbelingen ter gelegenheid van wedstrijden gespeeld in verbond zijn toegelaten mits in achtneming van volgende richtlijnen:
a. de deelnemingszone moet kleiner zijn dan de deelnemingszone van de hoofdwedstrijd en kan geen gemeenten bevatten dan deze van de hoofdwedstrijd, tenzij mits akkoord van het verbond.
b. voor dubbelingen op de snelheid en kleine halve fond (t.e.m. Gien) moet de deelnemingszone beperkt blijven tot de grenzen van het gewest eventueel uitgebreid met één of meer aan het gewest aanpalende deelgemeenten, waar geen vereniging gevestigd is.
c. voor de dubbelingen op provinciale vluchten moet de deelnemingszone beperkt blijven tot de grenzen van de provincie.
d. voor de dubbelingen op (inter) nationale vluchten is de deelnemingszone vrij te bepalen.
e. uitsluitend de liefhebbers die inkorven in het inkorvingsbureel (of in één van de lokalen van het verbond) dat de lokale dubbeling organiseert, kunnen deelnemen aan deze lokale dubbeling.
Artikel 10.
Het is de aangesloten liefhebbers verboden deel te nemen aan prijskampen en dubbelingen die niet door het Provinciaal Comité toegestaan werden of die buiten de maatschappelijke zetel georganiseerd worden. De organisator van wedvluchten of dubbelingen die niet werden goedgekeurd door het Provinciaal Comité zullen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Bij volharding kan het Provinciaal Comité beslissen om één of meerdere inkorvingen voor wedvluchten uit de kalender van het lopende jaar en volgende jaren van deze vereniging of verbond te laten schrappen. Dit geldt eveneens voor het niet correct toepassingen van de deelnemingszones van de goedgekeurde kalender.
Artikel 11.
De verenigingen en verbonden zijn gehouden om voor aanvang van het seizoen hun programmaboekje (of enig ander document ter bekendmaking van hun in te richten wedvluchten) aan de provinciale entiteit over te maken.
De verenigingen en verbonden zijn gehouden om wekelijks van elke prijskamp een uitslag over te maken aan de verantwoordelijke volgens de beschikkingen die aan de verenigingen worden meegedeeld bij de seizoensaanvang. tegelijkertijd als deze aan de liefhebbers verzonden wordt. Op elke uitslag moet in de hoofding van iedere inzet, poelen, serie, voorwerpen enz., kortom iedere kolom, het aantal getekende duiven vermeld worden, alsmede de totale inzet en het aantal deelnemende liefhebbers.
Artikel 12.
Iedere liefhebber en vereniging is verplicht zich te onderwerpen op eender welk ogenblik aan de controleurs, aangesteld door het Provinciaal Comité. Deze hebben hiertoe een algemene vergunning of speciale opdracht. De controleurs moeten verslag uitbrengen bij de voorzitter van de controle kommissie, die het Provinciaal Comité in kennis zal stellen. Het Provinciaal Comité zal dan de aangewezen maatregelen nemen.
Artikel 13.
De maatschappijen zijn gehouden regelmatig de lijsten van de verkochte ringen aan het secretariaat van de provinciale entiteit over te maken. Er zullen geen ringen meer afgeleverd worden indien de lijsten der verkochte ringen niet ingediend zijn.
Artikel 14.
Elk inkorvingsbureel dient per vlucht de gebruikte gummi ringen (kleur en nummer) in te schrijven in een speciaal daartoe bestemd schrift met vermelding van de eventueel stuk gesprongen gummi ringen.
Artikel 15. We spreken van een samenspel (= verbond) wanneer 2 of meer verenigingen beslissen om met elkaar een samenspel te vormen en als dusdanig gelijktijdig inkorven voor één en dezelfde wedstrijd (uitslag). Zij dienen hun
KBDB Provinciale Entiteit Limburg
www.kbdb.be
Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond
Vereniging zonder winstoogmerk
samenspel aan te vragen bij het indienen van de reisroosters die uiterlijk 31 december dienen toe te komen bij de KBDB.
Artikel 16.
De vertegenwoordiger(s) van een vereniging in een samenspel (=verbond) dient (dienen) een bestuursfunctie te bekleden in hun vereniging waar ze aangesloten zijn. Het hoofdbestuur van het samenspel (verbond) kan dus bijgevolg enkel bestaan uit personen die in hun vereniging een bestuursfunctie uitoefenen, met uitzondering van de organisaties die van de PE Limburg een jaarlijkse bijzondere machtiging krijgen tot het inrichten van provinciale wedvluchten.
Artikel 17 Portduiven moeten op alle vluchten aangenomen worden, uitgezonderd voor nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten waar geen “port-“, “lap-“ of leerduiven mogen worden aangenomen.”.
Er wordt de aandacht gevestigd op artikel 37 van het Nationaal Sportreglement : “ Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE. De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven mogen nooit hoger liggen dan de inleg voor kosten aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht deelnemen.
Opgesteld door het provinciaal comité overeenkomstig artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement van de KBDB Het reglement zal voorgelegd worden aan de Nationale Zetel ter goedkeuring.


Met dank aan onze hoofdsponser: logo sponser Limesweg 3
Industriezone Oost
B-3700 Tongeren
tel:089-412656 // 012-394666